Prawo do „własnego” notariusza

Agnieszka Stec-Bielak        17 października 2014        Komentarze (0)

Powszechną praktyką, stosowaną przy zawieraniu umów kupna-sprzedaży nieruchomości, oraz umów deweloperskich jest wskazywanie konkretnej Kancelarii Notarialnej, w której ma dojść do zawarcia umowy.

Niekiedy deweloper wskazując Kancelarię czy też konkretnego notariusza, nie przewiduje możliwości wyboru w tym zakresie po stronie Kupującego.

Oczywistym jest, iż wybór osoby Notariusza oraz konkretnej Kancelarii, w której chcesz zawrzeć umowę jest prawem stron umowy, w tym również Twoim, jako kupującego. Jakiekolwiek odgórne wytyczne w tym zakresie ze strony dewelopera, szczególnie jeśli nie podlegają negocjacjom, postrzegać należy jako nadużycie prawa.  Kiedy jednak deweloper nie wyraża zgody na zmianę notariusza warto powołać nie na zapisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego, oraz dodatkowo orzeczenia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż zapis w umowie przedwstępnej gwarantujący deweloperowi wskazanie terminu oraz miejsca (kancelarii notarialnej) zawarcia umowy sprzedaży mieszkania, uznany został za niedozwoloną klauzulę umowną.

Oczywiście notariusz, który posiada stały kontakt z deweloperem ma swoje plusy: może zaoferować pewne upusty finansowe, szybciej i sprawniej zgromadzi kompletną dokumentację niezbędną do zawarcia umowy, usprawni proces rozliczenia.  Nie zawsze taka forma współpracy winna być przez Ciebie odrzucana.

Warto jednak abyś pamiętał, iż masz PRAWO nie zgodzić się na zawarcie umowy przez konkretnym, wskazanym przez dewelopera notariuszem, bez żadnych negatywnych konsekwencji dla Ciebie.

To czy z tego prawa skorzystasz, to już oczywiście wynik Twoich własnych przemyśleń i decyzji.

Nie można bowiem wykluczyć, przy najlepszych nawet intencjach, iż pomimo zakładanej bezstronności notariusza, będzie on działał na korzyść jednej ze stron umowy – dewelopera.

Kiedy masz wątpliwości co do przewidzianej w art. 6 Kodeksu Etyki bezstronności i rzetelności  notariusza, zrezygnuj z niego. Roli notariusza nie sposób przecenić, jest bowiem odpowiedzialny za wyjaśnienie wątpliwości stron co do treści umowy, podanie rzetelnych i prawdziwych informacji o znaczeniu i wadze konkretnych zapisów aktu. Co więcej, zgodnie z treścią art. 80 §2 i §3 ustawy Prawo o notariacie, notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Aby móc podjąć świadomą decyzję co do składanego i przyjmowanego przez Ciebie zobowiązania umownego, musisz mieć pewność, iż osoba która udziela Ci takich informacji działa w najlepszym interesie obu stron umowy.

Przedmiotowy post może wydawać się nieco „przesadzony”, niemniej jednak do napisania go zainspirowała mnie historia jednego z Moich Klientów, który miał wątpliwą przyjemność, spotkać się z sytuacją, w której pozbawiony został prawa do bezstronnego  i rzetelnego notariusza.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Następny wpis: